Verhuur van Fatboy zitzakken en design lounge meubilair

Voorwaarden

 1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen door LoungeRent op elk moment herroepen worden. Een bestelling is pas definitief als deze schriftelijk door LoungeRent is bevestigd.
 2. Indien een opdracht geannuleerd wordt is de huurder een percentage van de totale huursom verschuldigd:
  Meer dan maand vooraf: 25%
  tussen een maand en week van te voren: 50%
  Korter dan 1 week: 100%
 3. Bij aflevering van de goederen dient de huurder zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs
 4. LoungeRent is gerechtigd een borgsom te vragen, indien deze niet vooraf is voldaan worden de goederen niet aan de huurder verstrekt.
 5. Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden is het risico voor beschadiging of verlies door welke oorzaak dan ook geheel voor rekening van de huurder.
 6. LoungeRent is niet aansprakelijk en hoeft de overeenkomst niet uit te voeren als de gehuurde goederen door overmacht niet ter beschikking kunnen worden gesteld. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurders met betrekking tot de goederen. LoungeRent zal zicht in beide situaties tot het uiterste inspannen om een goed alternatief te bieden.
 7. De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor verlies en beschadiging aan de verhuurgoederen door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd en daarnaast wordt de vervangingswaarde van de goederen in rekening gebracht. Uit naam van de huurder heeft LoungeRent dit risico verzekerd, zie onderstaande verzekeringsvoorwaarden.
 8. De gehuurde goederen dienen in overeenkomst met de bestemming te worden gebruikt. Alle instructies in bijgevoegde documenten en handleiding dienen te worden opgevolgd.
 9. De goederen dienen bij levering door huurder te worden gecontroleerd. Klachten moeten op de bezorgdag, voor ingebruikname, schriftelijk aan verhuurder worden meegedeeld. Latere klachten over kwaliteit van de geleverde goederen wordt niet geaccepteerd.
 10. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezitting wordt toegebracht.
 11. De huurder dient voor het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de zaken ter beschikking te stellen aan LoungeRent in dezelfde staat waarin de goederen zijn afgeleverd. Indien de gehuurde zaken niet tijdig ter beschikking staan wordt voor ieder dag of dagdeel extra huur in rekening gebracht.
 12. Verhuurder is verplicht op verzoek direct toegang te verschaffen tot de gehuurde goederen tijdens de huurperiode.
 13. De huurder dient LoungeRent direct te informeren over beslaglegging, faillissement of surseance van betaling of andere zaken die het eigendomsrecht van LoungeRent schaden. Huurder dient de curator of bewindvoerder direct op de hoogte te stellen van de huurovereenkomst tussen partijen.
 14. De huurder dient bij vermissing, diefstal of brand direct aangifte te doen bij de politie en LoungeRent hiervan op de hoogte te stellen
 15. Reparaties aan de goederen mogen alleen door LoungeRent worden uitgevoerd.
 16. De huurder dient tijdens de levering en het ophalen zorg te dragen voor:
  1. Laad & losplaats/ parkeerplaats/ontheffing voor voertuigen van 255cm breed en een maximale lengte van 15m tijdens de op & afbouw periode op een maximale loopafstand van 250 meter tot de gebruikslocatie.
  2. Verharde gelijkvloerse route naar gebruikslocatie waarover eenvoudig verpakkingen met een maximale afmeting van L250xB100xH250cm en een maximaal gewicht van 500kg vervoerd kunnen worden met pompwagens of andere transportmiddelen.
 17. Indien niet aan de voorwaarden van het voorgaande artikel is voldaan zal de chauffeur de materialen ingepakt naast de vrachtwagen lossen en dient de huurder zelf zorg te dragen voor verder transport naar de gebruikslocatie, opbouw, opslag van de verpakking en visa versa na afloop van het evenement.
 18. Zonder additionele afspraken wordt extra kosten in rekening gebracht voor wachttijd buiten de schuld van LoungeRent om, denk hierbij aan het uitlopen van een evenementen, het niet beschikbaar zijn van een parkeerplaats, ontbreken van gelijkvloerse route, wachten op ander leveranciers, etc. Uitgangpunt hierbij is een wachttarief van 50 euro ex btw per voertuig per kwartier.
 19. Indien huurder betalingsverplichting- of andere verplichtingen niet nakomt of het gehuurde niet of niet tijdig terug bezorgt zal LoungeRent de gegevens van de huurder registreren bij CrimiMail onderdeel van RentalCheck.

Verzekeringsvoorwaarden

LoungeRent heeft namens de huurder haar goederen allrisk verzekerd tijdens transport en verblijf met een eigen risico van 1000 euro per gebeurtenis. Bij meerder gebeurtenissen tijdens hetzelfde evenement is het totale eigen risico beperkt tot 2500 euro.

Uitsluitingen

Uitgesloten is schade veroorzaakt door:
 1. Terrorisme
 2. Atoomkernreacties, (bio)chemische wapens
 3. Opzet
 4. Weersinvloeden
 5. Ongedierte
 6. Foutief gebruik van de verzekerde zaken
 7. Overheidsingrijpen
 8. Molest

Aanvullende voorwaarden

Met betrekking tot diefstal tijdens transport en verblijf gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Diefstal, vermissing en/of zoekraken tijdens gebruik

 1. Tijdens gebruik van de verzekerde zaken is het risico van diefstal, vermissing en/of zoekraken uitsluitend gedekt indien verzekerde de nodig zorg en zorgvuldigheid betracht om diefstal, vermissing en/of zoekraken te voorkomen.
 2. Indien verzekerde zaken niet in gebruik zijn, is het risico van diefstal, vermissing en/of zoekraken uitsluitend gedekt indien aan het pand, de ruimte of het voertuig waarin de verzekerde zaken zich bevinden aantoonbare sporen van braak worden geconstateerd,
 3. Incluis diefstal van de verzekerde zaken als gevolg van diefstal van de gehele auto.
 4. Ingeval de verzekerde zaken uit handen zijn gegevens aan een beroepsvervoerder is het risico van diefstal, vermissing en/of zoekraken zonder beperking gedekt.

Nachtclausule

Buiten de voor verzekerde feitelijke werkuren is het risico van diefstal en/of vermissing uit voertuigen uitgesloten, tenzij de voertuigen waarin de verzekerde zaken zich bevinden in een deugdelijk afgesloten ruimte zijn geplaatst, dan wel zijn voorzien van een in werking gestelde alarminstallatie welke tenminste voldoet aan de eisen van SCM_klasse_II of het equivalent daarvan voor bestel- en/of vrachtwagens.